Koncerty až do konce prosince v prodeji! Kde hrajeme?

Ochrana údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Mottygo s.r.o., se sídlem Olšanská 4e, 130 00 Praha 3, identifikační číslo: 061 65 702, zapsaná v obchodném rejstříku vedenémm Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 277347 v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Zb. občanský zákoník v platném znění(dále jen „Správce“).
 2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu užívatel poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky uživatele.
 2. Správce zpracovává základní identifikační údaje (jméno, příjmení), kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefon), historii navštívení na webových stránkach stistkoapoupenka.cz, historii aktivit v e-mailových kampaních.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • z nezbytnosti pro splnění právní povinnosti,
  • z nezbytnosti pro přípravu a splnění smlouvy,
  • z nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů správce,
  • na základě odvolatelného, informovaného, jednoznačného a svobodného souhlasu.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je:
  • vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi uživatelem služby a správcem. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
  • analýza údajů o chování návštěvníků webové stránky; zjišťování preferencí návštěvníků webové stránky; testování nových funkcí a aplikací pro zlepšování služeb a taktéž pro zlepšování webového obsahu a pro ochranu před napadením ICT infrastruktury,
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

IV. E-mailová obchodní sdělení

 1. Užívatel může být adresátem informací, nabídek a aktualit souvisejících s prodávajícím nebo jeho produkty zasílaných jménem prodávajícího na e-mailovou adresu zákazníka. Tato e-mailová obchodní sdělení nejsou nevyžádanými obchodními sděleními. Správce je zasílá z důvodu oprávněného zájmu.
 2. E-mailové obchodní sdělení, které nesúvisí s nabízenými službami zasílá správce na základě souhlasu.

V. Cookies

 1. Webové stránky správce ukládají krátkodobě nebo dlouhodobě do prohlížeče či zařízení návštěvníka webové stránky malé textové soubory cookies nebo obsahují obrázkové průhledné pixelové značky a obdobné technologie pro sběr údajů z prohlížečů a zařízení návštěvníka webové stránky (dále jen „cookies“).
 2. Údaje získané na základě nezbytných funkčních cookies zpracovává správce z nezbytnosti pro plnění kupní smlouvy a z oprávněného zájmu zajistit funkčnost nabídky produktů a jejich případného nákupu.
 3. Údaje získané na základě funkčných cookies, které nejsou nezbytné, slouží na vyhodnocení návštěvnosti a umožňují zlepšovat funkci webových stránek, zapamatovat si jazyk a další nastavení uživatele. K zajištění optimalizace webové stránky, k tvorbě profilů uživatelů a ke zlepšení svých služeb využívá správce webové analytické nástroje, zvláště Google Analytics. Údaje získané z analytických cookies využívaných těmito nástroji jsou anonymizované. Tyto údaje zpracovává správce za účelem oprávněného zájmu.
 4. Při vypnutí funkčních cookies nemůže návštěvník webové stránky plně využít jejích funkcionalit. Při vypnutí analytických cookies přichází návštěvník webové stránky o možnost přizpůsobení nabídky. Souhlas s předáváním údajů z remarketingových cookies reklamním a sociálním sítím vyjadřuje návštěvník webové stránky nastavením prohlížeče. Rovněž nastavením prohlížeče ovlivňuje funkci ostatních cookies.

VI. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává
  • údaje získané z cookies jen po dobu nezbytně nutnou, nejvýše 2 roky,
  • údaje přípravu a splnění smlouvy a osobní údaje o životním stylu a demografii získané nepovinně od subjektu osobních údajů v souvislosti s přípravou a plněním smlouvy (zpracovávané na základě oprávněného zájmu) po dobu 5 let od vydání posledního daňového dokladu nebo potvrzení vztahujícího se ke smlouvě (rezervaci, objednávce, nákupu), respektive 5 let od data zrušení uživatelského účtu nebo obdobné registrace zákazníka,
  • údaje zpracovávané za účelem splnění povinností uložených zákonem, zvláště smlouvy, faktury a další účetní a daňové doklady s identifikačními a kontaktními údaji, zpracovává správce po dobu 10 let, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak,
  • údaje zpracovávané na základě souhlasu po dobu 10 let nebo do odvolání souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VII. Příjemci osobních údajů

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání služby a realizaci plateb na základě smlouvy
  • zajišťující marketingové služby
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VIII. Práva uživatele

 1. Za podmínek stanovených v GDPR má uživatel právo na
  • přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
  • opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • odvolání souhlasu se zpracováním písemně nebo e-mailem
 2. Dále má uživatel právo podat stížnost na Úrad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
 3. Uživatel může požádat o vymazání všech údajů a dat, které o něm Správce osobních údajů uchovává, a to e-mailem na adrese eshop@stistkoapoupenka.cz. Správce osobních údajů bez zbytečné odkladu zpracuje požadavek Uživatele dle čl. 17 GDPR.

IX. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlasuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal vhodná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

X. Záverečná ustanovení

 1. Správce si vyhrazuje právo tyto zásady kdykoliv změnit.
 2. Tyto zásady jsou platné a účinné od 4.7.2022.